Vedtekter – Olav Thons samfunnsnyttige stiftelse
VelkommenLogo til Olav Thon Stiftelsen otg-brand.svg

Vedtekter

Organisasjonsnummer 985 432 139

§ 1     navn

Legatets navn er Olav Thons Legat

§ 2     formål

Olav Thons Legat er et ideelt samfunnsnyttig legat som har som formål å gi økonomisk bistand til tiltak for utvikling og bedring av det fysiske, lærende og stimulerende miljø for barn, unge og eldre.

Støtte kan gis til personer, organisasjoner, organiserte grupper og virksomheter, og til andre som bidrar til å fremme legatets formål.

§ 3     grunnkapital

Legatets grunnkapital utgjør NOK 60 000 000 – sekstimillioner – i midler fra Olav Thon. Grunnkapitalen er bundet.

§ 4     inntekter

Legatet kan tilføres midler ved arv eller gave, herunder bidrag fra Olav Thon Stiftelsen. Dersom legatet tilføres aksjer i selskapet tilknyttet Olav Thon Gruppen AS, skal slike aksjer være underlagt særskilte aksjonæravtaler. Aksjene kan ikke selges så lenge legatet eksisterer.

§ 5     styre

Legatet skal ha et styre på tre medlemmer. Styret er legatets øverste organ. Styret skal sørge for at legatets formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret oppnevnes av Olav Thon. Efter hans bortgang oppnevner styret med 2/3 flertall selv sine etterfølgere. Flertallet skal ha sitt virke innen det private næringsliv.

Styret velger selv sin leder. Styremøter holdes når styreleder beslutter det, eller et styremedlem krever det. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Valgperioden for styremedlemmer er tre år. Styremedlemmer kan gjenvelges inntil tre ganger. Valgperioden innrettes slik at ett styremedlem er på valg hvert år.

Olav Thon kan bestemme at styremedlemmer oppnevnt av ham skal kunne gjenvelges uavhengig av vedtektenes bestemmelser om maksimal funksjonstid.

§ 6     Daglig drift

Styret kan ansette daglig leder. Daglig leder står for den daglige ledelsen av legatets virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig ledelse omfatter ikke saker som etter legatets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Daglig leder skal sørge for at legatets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

§ 7     Hjemsted

Legatet har sitt hjemsted i Oslo, Norge.

§ 8     Tildeling

Styret tildeler midler til formål i samsvar med legatets vedtekter. Tildeling skjer i møter. Det føres protokoll over styrebehandlingen. Styret kan fastsette retningslinjer for tildeling av midler. Styret kan selv fremme kandidater for tildeling. Mottager av midler kan pålegges å rapportere om anvendelsen av midlene og sende inn regnskap.

§ 9 flyttet til § 8

§ 10   Kapitalforvaltning

Styret forvalter kapitalen på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og muligheten for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for ivaretagelse av legatets formål. Styret skal ved tildelinger sørge for at legatets formål ivaretas i samsvar med vedtektene.

Styret oppnevner en autorisert revisor for nødvendig kontroll med styrets forretningsførsel og tildeling av midler.

Revisor skal senest tre måneder etter utløpet av et regnskapsår avgi revisjonsrapport, som også omhandler tildeling av midler. Rapporten skal umiddelbart oversendes den offentlige myndighet som fører tilsyn med legater.

§ 11   Kapitalens plassering

Legatet kan eie kapital i form av aksjer tilknyttet Olav Thon Gruppen. Annen kapital kan kun plasseres i bank eller som lån til Olav Thon Gruppen AS, til en rente som gir avkastning minst lik bankrenter.

§ 12  (Opphevet)

 

§ 13  Opphevelse av LEgatet

Ved eventuell opphevelse av legatet skal alle tilgjengelige midler tilfalle formål i samsvar med legatets vedtekter. Eventuelle aksjer tilknyttet Olav Thon Gruppen AS tilbakeføres til selskapet.

§ 14  Endring av vedtektene

Vedtektene kan endres etter enstemmig beslutning fra at samlet styre, med godkjennelse fra den offentlige myndighet som fører tilsyn med legatet.

 

Oslo, 17.12.2002

Revidert 25.06.2018

Revidert 28.1.2016