Vedtekter - Olav Thons Samfunnsnyttige Stiftelse
VelkommenLogo til Olav Thon Stiftelsen otg-brand.svg

Vedtekter

organisasjonsnummer 985 432 139

§ 1     Stiftelsen navn

Stiftelsen navn er Olav Thons Samfunnsnyttige Stiftelse

§ 2     Stiftelsens formål

Stiftelsen er en ideell samfunnsnyttig stiftelse som har som formål å gi økonomisk bistand til:

a) Helsefremmende virksomhet, herunder medisinsk forskning.
b) Tiltak for utvikling og bedring av det fysiske miljø.
c) Barn- og ungdoms oppvekstsvilkår.
d) Bidrag til beste for eldre.

Stiftelsen skal samle inn og motta bidrag, samt administrere og kontrollere utdelingen og fordelingen av de midler som stiftelsen mottar.

Tilskudd gis til personer, organisasjoner, virksomheter, eller andre som bidrar til å fremme stiftelsens formål.

§ 3     Stiftelsens grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital utgjør NOK 30 000 000 i midler fra Olav Thon. Grunnkapitalen er bundet.

§ 4     Stiftelsens inntekter

Stiftelsen kan tilføres inntekter ved gave eller arv.

Dersom stiftelsen ved gave eller arv tilføres aksjer i selskaper tilknyttet Olav Thon Gruppen AS, skal slike aksjer være underlagt særskilt aksjonæravtale og skal ikke kunne selges så lenge stiftelsen eksisterer.

§ 5     Stiftelsens styre

Stiftelsen skal ha et styre på 3 medlemmer. Styret er stiftelsens øverste organ og er ansvarlig for forvaltningen og for at det til enhver tid finnes en organisasjon og avtaler som ivaretar en tilfredsstillende virksomhet i henhold til de retningslinjer som følger av lov og disse vedtekter.

Styret oppnevnes av Olav Thon. Etter hans bortgang oppnevner styret med 2/3 flertall selv sine etterfølgere, der flertallet skal ha sitt virke innen det private næringsliv.

Styret velger selv sin leder. Styret kan meddele prokura. Styremøter holdes når styreleder beslutter det eller et styremedlem krever det. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme. Valgperioden for styremedlemmer er 3 år. Styremedlemmer kan gjenvelges inntil 3 ganger.
Valgperioden innrettes slik at ett styremedlem er på valg hvert år.

Olav Thon kan bestemme at styremedlemmer oppnevnt av ham skal kunne gjenvelges uavhengig av vedtektenes bestemmelser om maksimal funksjonstid.

§ 6     Daglig drift

Stiftelsen skal ha en administrasjon som ledes av daglig leder. Daglig leder ansettes og eventuelt avskjediges av styret.

Daglig leder er ansvarlig for den løpende virksomhet i stiftelsen og skal være forpliktet til å følge de retningslinjer som følger av lov, vedtekter og pålegg styret gir.

§ 7     Stiftelsens sete

Stiftelsen skal ha sitt sete og sin regnskapsførsel i Oslo kommune.

§ 8     Tildeling

Stiftelsens styre tildeler midler til formål i tråd med stiftelsens vedtekter i møter som protokolleres.

Styret kan gi nærmere regler om forutsetninger som må være oppfylt for å kunne være akseptert som mottaker av midler fra stiftelsen, samt prosedyre for søknad og tildeling. Styret kan selv fremme kandidater for tildeling av midler.

§ 9     Mottaker av midler

Den som mottar midler fra stiftelsen kan pålegges å rapportere om anvendelsen av midlene og sende inn regnskap.

§ 10  Kapitalforvaltning

Stiftelsens kapital forvaltes av styret, som sørger for betryggende regnskapsførsel. Det påhviler styret å oppnevne en autorisert revisor for nødvendig kontroll med styrets forretningsførsel og tildeling av midler. Revisor skal tre måneder etter utløpet av et regnskapsår avgi en revisjonsrapport som også omhandler tildeling av midler. Rapporten skal umiddelbart oversendes den offentlige myndighet som har tilsyn av stiftelser.

§ 11  Kapitalens plassering

Stiftelsen kan eie kapital i form av aksjer tilknyttet Olav Thon Gruppen. Annen kapital kan kun plasseres i bank eller som lån til Olav Thon Gruppen AS til en rente som gir avkastning minst lik bankrenter.

§ 12  (Opphevet)

 

§ 13  Opphevelse av stiftelsen

Ved en eventuell opphevelse av stiftelsen skal alle tilgjengelige midler tilfalle formål i tråd med stiftelsens vedtekter, mens eventuelle aksjer tilknyttet Olav Thon Gruppen AS tilbakeføres til selskapet.

§ 14  Endring i vedtektene

Disse vedtektene kan endres etter enstemmig beslutning fra et samlet styre med godkjennelse fra den offentlige forvaltning som til enhver tid har tilsyn med stiftelser og stiftelsesmidler.

 

Oslo 17.12.2002

Revidert 28.1.2016