Søknad om støtte fra Olav Thons Legat – Olav Thons samfunnsnyttige stiftelse
VelkommenLogo til Olav Thon Stiftelsen otg-brand.svg

Søknad om støtte fra Olav Thons Legat

SØKNAD OM STØTTE MÅ INNEHOLDE FØLGENDE INFORMASJON:

OM SØKER

 • Navn/selskap/organisasjon
 • Kontaktperson
 • Telefonnummer, e-postadresse, evt. nettside

  BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

 • Kortfattet presentasjon av prosjektet og geografisk plassering
 • Målsetting – hvilket behov dekkes av tiltaket
 • Målgruppe – hvem og hvor mange blir berørt/nyter godt av tiltaket

  SØKNADSBELØP – BUDSJETT – FINANSIERING

 • Søknadsbeløp
 • Budsjett – spesifisere hva søknadsbeløpet skal dekke (husk antall og pris)
 • Finansieringsplan
 • Eventuell dugnad – oppgi verdi
 • Andre finansieringskilder/samarbeidspartnere det er søkt/mottatt støtte fra
 • Kontonummer og kontohavers adresse med postnummer og sted
 • Oppgi om det er søkt om midler tidligere, og om det er mottatt støtte 

  FREMDRIFTSPLAN

 • Prosjektets start- og sluttdato
 • Er tiltaket påbegynt?

  SØKNADSBEHANDLINGEN

Søknadsfrister er 1. mars og 1. september med vedtak innen 2 måneder senere. Søknadene undergis skriftlig behandling. Telefonhenvendelser mottas ikke. Åpenbart uklare og ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. Alle punkter med informasjon som bes om over må tas med i søknaden.

Søknad sendes på e-post til thonlegat@olavthon.no

Bekreftelse på mottagelse sendes når søknaden er registrert.
Etter behandling sendes tilbakemelding pr e-post.

 OPPFØLGING

Legatet bes underrettet dersom det oppstår forsinkelser i prosjektet i forhold til oppgitt tidsramme.

Legatet imøteser sluttrapport om anvendelsen av de tildelte midler, med oversikt over totale kostnader og finansiering. Vi sender ut mal for sluttrapport i tildelingsmail.

Det bes utformet et kort sammendrag med presentasjon av prosjektet, gjerne med bilder og henvisning til presseomtale.

      LEGATET STØTTER IKKE

(oppregningen er ikke uttømmende)

 • Individuelle studier, ekspedisjoner, deltagelse i konkurranser o.l.
 • Oppsetting av konserter, teaterforestillinger, utstillinger
 • Drift og ordinært vedlikehold
 • Sponsorvirksomhet, gaver og premier i forbindelse med lotteri
 • Tiltak som er en naturlig del av offentlig sektors ansvar